background image

 Present subjunctive


Past subjunctive


Conditional Sentences (If-Clause)


การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น


การบรรเทาอากาศปวด และนวดเพื่อผ่อนคลาย


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ